Awareness of importance of collecting photography in Poland is high, and photography is seen as a separate branch of art. Today we know that a price collector's photographs of paintings and prints.


Świadomość rangi kolekcjonowania fotografii w Polsce jest duża, a fotografia jest odbierana jako osobna gałąź sztuki.  Dziś już wiadomo, że fotografie kolekcjonerskie uzyskują ceny malarstwa i grafiki.  

 

 

Gallery "Art Photography Gallery and Books," is devoted to photography collectors. You can visit the gallery to purchase photographs of the artist. Below are examples of work.


Galeria "Art Photography and Books Gallery" jest poświęcona fotografii kolekcjonerskiej. Można na stronie galerii zakupić fotografie Artysty.   Poniżej przykładowe prace.

 

 

All pictures on this site are copyrighted. Copying of any picture is not allowed. / Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie jakiegokolwiek obrazu jest zabronione.